Birds, Butterflies & "Bugs"                      
       
     
                                                         
                                                                                               
                                                                     
                                    #1642 Belted Kingfisher
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
#1643 Whooping Crane 
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
                                 
                                                                         
                                                                     
                                   
#1601 Great Blue Heron Head
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
                                 
                                                                         
                                                                     
                                   
#1602 Great Egret Head
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
                                 
                                                                         
       
     
                                             

 

 

 

       
     
    #1621 Reddish Egret
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
          #1629 White Pelican
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
          #1619 Anhinga
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
                     

       
     
                                                         
       
     
                                     

 

 

 

       
     
   
#1605 Brown Pelican Head
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
         
#1603 Sandhill Crane Head
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
                     
 
 
 
       
     
                                                         
                                                           
       
          #1612 Piping Plover
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
#1644 Common Tern
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
                     
                                                                                           
       
                                                                     
                                   
#1616 Green-Backed Heron
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
                                 
                                                                                                     
                                                                                                     
       
     
                         

 

 

 

       
     
   
#1609 Bald Eagle
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
#1610 Osprey
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
                     
 
 
 
       
     
                                                         
                                                                                         
                                   
#1627 Bird Boys-Cockatiels
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
                                                   
                                                                                           
                                                                                       
                                   
#1608 Puffin
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
#1611 King Penguin
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
                                                   
                                                                                                                       
                                                                                       
                                   
#1613 Broad Billed Hummingbird
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
#1620 Rufous Hummingbird
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
                                                   
                                                                                                                       
                                                                   
                                    #1632 Anna's Hummingbird
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
#1614 Ruby Throated Hummingbird
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
                               
       
     
                                                         

 

 

       
     
     

#1622 Sanderlings
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
                     
   
 
       
     
                                                         
       
     
                         

 

 

       
     
   
#1615 Tri-Colored (Louisiana) Heron
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
#1618 Black Skimmer
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
                     
 
 
                                                                                                   
                                                                   
                                   
#1617 Lone Gull
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
#1625 Marbled Godwit
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
                               
                                                                                                   
                                                                   
                                   
#1606 Pink Flamingo Head
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
#1626 White Ibis
18 Mesh - 5" x 7"
13 Mesh - 7" x 9-1/2"
                               
                                                                       
                                                                     
                                                                                                   
                                                               
 
                                 
                                                                   
                                   
#1623 Royal Terns
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
#1604 Roseate Spoonbill
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
                               
                                                                                   
                                                                   
                                   
#1607 Loon
18 Mesh - 7" x 5"
13 Mesh - 9-1/2" x 7"
                                 
       
     
                                                         

 

 

       
     
                         
   
       
     
    #1641 Black-Necked Stilt
18 Mesh - 5" Square
13 Mesh -7" Square
#1640 American Avocet
18 Mesh - 5" Square
13 Mesh -7" Square
                     
       
     
                                                         

 

 

       
     
                                                         
   
                                                                       
       
     
                           

 

 

       
     
                                                         
       
     
                         
                                    #1630  Roseate Spoonbills on Water
18 Mesh - 10" x 4-1/2"    -----   13 Mesh - 13-3/4" x 6" 
                               
                                                                     
     
                                    #1631  Egrets on Water
18 Mesh - 10" x 4-1/2"  ----  13 Mesh - 13-3/4" x 6" 
                                 
     
                                                         
                                                                                                   
                                   
Square Sea Bird Designs (coasters) 
are 4" Square on 18 Mesh
                               
                                                                                                   
                                                                         
                                      #1602-4   Great Egret 4" Sq. #1601-4   Great Blue Heron 4" Sq.                           .        
                                                                                           
     
                                                               
     
                                      #1606-4   Pink Flamingo 4" Sq #1622-4   Sanderlings 4" Sq.                          
     
       
     
                                                         

 

       
     
                                                         
       
     
                             

 

 

       
     
      #1661 American Robin
18 Mesh - 5" Square
13 Mesh -7" Square
#1660 Mockingbird
18 Mesh - 5" Square
13 Mesh -7" Square
                       
       
     
                                                         
                                                                         
                                      #1639  Cardinal Couple
13 Mesh - 5" Square
#1639-1  Cardinal Solo
13 Mesh - 5" Square
                                   
                                                                                                   
       
     
                                                         
       
     
                         

 

       
     
   
#1624 Duck Walk
18 Mesh - 15-1/2" x 4-1/2"
13 Mesh - 21-1/2" x 5-3/4"
                     
 
       
     
                                                         
       
     
                         

 

       
     
    #1628 Swimming Ducks               18 Mesh - 25" x 4"                      
 
       
     
                                                         
       
     
                                                         
       
     
         
                           
   

 

 

       
     
   
#2601 Great Blue Heron-Pillow Square
13 Mesh - 12" Square
                     
   
                                                                         
                                                                         
                                                                     
                                   
#2622 Sanderlings in the Surf
13 Mesh - 14" x 10"
                                 
                                                                         
                                                                       
       
     
    #2622-SP  Sanderlings in Surf Pillow Square
13 Mesh - 12" Square
                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                     
                                   
#2621 Blue Heron Trilogy
13 Mesh - 14" x 10"
                                 
                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
       
     
                         

 

       
     
    #2612   Piping Plover Brick Cover
13 Mesh - 14" x 10"
                     
       
     
                                                         
                                                                        
       
     
      
#2607  Loon & Lupines Brick Cover
13 Mesh - 14" x 10"
                     
 
       
     
                                                         
                                                                   
                                    #2540  Honey Bees Brick Cover
13 Mesh - 14" x 10"
                               
                                                                                                   
                                                                   
                                    NM-001     Birdhouses
18 Mesh       8-1/2" x 11-1/2"
                               
                                                                                                   
                                     
Square Bird Designs
3-1/2" Sq.
on 18 Mesh
or 4-3/4" Sq.
on 13 Mesh
Round Bird
Ornaments

4" Round on 18 Mesh
                                   
                                                                         
                                      #1866  Downy Woodpecker #1866-SP  Downy Woodpecker
Round Ornament
                                   
                                                                             
                                                                         
                                      #1865  Eastern Bluebird #1865-SP  Eastern Bluebird
Round Ornament
                                   
                                                                                                     
       
     
                             

 

 

       
     
      #1758 Cardinal #1758-SP Cardinal
Round Ornament
                       
 
       
     
                                                         
                                                                         
                                      #1757 Chickadee #1757-SP Chickadee
 Round Ornament
                                   
                                                                             
       
     
                             

 

 

       
     
      #1759 Tufted Titmouse #1759-SP Tufted Titmouse
Round Ornament
                       
       
     
                                                         
       
     
                             

 

 

       
     
      #1760 Carolina Wren #1760-SP Carolina Wren
Round Ornament
                       
       
     
                                                         
       
     
                             

 

 

       
     
      #1861 Baltimore Oriole #1861-SP Baltimore
Oriole Rd. Ornament
                       
 
       
     
                                                         
       
     
                             

 

 

       
     
      #1862 Goldfinch #1862-SP Goldfinch
Round Ornament 
                       
       
     
                                                         
       
     
                             

 

 

       
     
      #1863 Red-Breasted Nuthatch #1863-SP Red-Breasted
Nuthatch Rd. Ornament
                       
                                                                             
                                                                         
                                      #1661-SP American Robin Ornament
18 Mesh  -  4" Round
E-1402 Flamingos Eyeglass Case
18 Mesh - 7" x 7"
                                   
       
     
                                                         
                                                                                               
                                                                   
                                    #2505  Butterfly Garden Square
13 Mesh  -  14" Square 
                               
                                                                                                     
                                                                                         
                                                                         
                                     
#1501 Monarch Butterfly
18 Mesh - 5" Square
13 Mesh - 7" Square
                                   
                                                                                                     
                                                                             
                                   
#1502 Anise Swallowtail
18 Mesh - 5" Square
13 Mesh - 7" Square
   
#1504 Red Spotted Purple
18 Mesh - 5" Square
13 Mesh - 7" Square
   
#1503 Common Buckeye
18 Mesh - 5" Square
13 Mesh - 7" Square
                                 
                                                                                                     
                                                                       
                                    #774  Luna Moth
18 Mesh - 4" Square
13 Mesh - 5-1/2" Square
  #772  Dragonfly
18 Mesh - 4" Square
  13 Mesh - 5-1/2" Square
                                 
       
     
                                 

 

 

                                                                             
                                                                     
                                    #1322  Sandpiper Fob
13 Mesh   -  9" x 1-1/2"
                                 
                                                                             
                                                                                           
                                     #339 Cardinal Couple Ornament
 18 Mesh - 3" Round
           #364  Sandpiper Trio Ornament    
18 Mesh - 3" Round 
           #351 Monarch Ornament
18 Mesh  -  3" Round
  
                                   
                                                                                                 
                                                                                           
                                    #339-S Cardinal Couple (rect.)
  18 Mesh - 3" x 2"
           #364-S  Sandpipers (rect.)     
18 Mesh - 3" x 2"
          #351-S Monarch (rect.)
 18 Mesh  -  3" x 2"
                                   
                                                                                                 
                                                                                                 
                                    #339-3 Cardinal Couple SQ
  18 Mesh - 3" Square
          #377  Dragonfly Ornament
 
 18 Mesh - 3" Round
           #377-3  Dragonfly SQ
 18 Mesh - 3" Square
                                   
                                                                                                 
                                   
#377-S  Dragonfly (rect.)
18 Mesh - 3" x 2"
                                   
                                                                                                         
                                                                                           
                                     #340-S  Bee Flat (rect.)
18 Mesh - 3
" x 2"
          #363-S Flamingo Trio (rect.)
18 Mesh - 3" x 2"
          #343-S  Solo Cardinal (rect.)
18 Mesh - 3" x 2"
                                   
                                                                                                 
                                                                                           
                                      #340  Bee Flat Ornament
18 Mesh - 3" Round
          #363-3 Flamingo Trio SQ
18 Mesh - 3" Square
          #343  Solo Cardinal Ornament
18 Mesh - 3" Round
                                   
                                                                                                 
                                                                                           
                                      #340-3  Bee Flat Stripes SQ
18 Mesh - 3" Square
          #338-3  Busy Bee SQ
18 Mesh - 3" Square
          #338  Busy Bee Ornament
18 Mesh - 3" Round
                                   
                                                                                                 
                                                                                           
                                     #359  Egrets and Palmetto Ornament
18 Mesh - 3" Round
          #08-11  Different Feathers
18 Mesh - 3" Round
          #358  Marsh Ormament
18 Mesh - 3" Round
                                   
                                                                                                       
                                                               

   

     
                                    Christmas Tree "Ornaments" or "Stand Ups"
3-1/4" x 4-1/2" on 18 Mesh or 5" x 6-1/4" on 13 Mesh

(Christmas Tree sizes may vary slightly)
                               
                                                                                                   
                                                                         
                                         #1781 Cardinals & Critters Tree     #1788  Partridge in a Pear Tree     #1769  Backyard Birds Tree                                   
                                                                                                             
                                                                                                                                                                  
                                                  #1790 "Peep" Ornament
13 Mesh - 3" Round
                                               
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
       
     
        Happy Stitching!!!